Kalendár zvozu odpadu

Samospráva

Obec Hincovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí v dňoch 23 a 24.11.1990.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce sú stanovené:

- Ústavou Slovenskej republiky (čl. 64-71)

- zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

- platným právnym poriadkom Slovenskej republiky

- všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti.

Orgánmi obce Hincovce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

STAROSTKA OBCE: Anna Filipová

Predstaviteľom obce  a najvyšším výkonným  orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce na 4 roky.   Funkcia starostu  je verejná  funkcia. Funkčné  obdobie starostu sa  skončí zložením sľubu  novozvoleného starostu. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.

 Starosta
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
b) vykonáva obecnú správu,
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.

MAJETKOVÉ PRIZNANIA:

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:  

Obecné zastupiteľstvo obce Hincovce je zastupiteľský zbor obce zložený z 5 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Zloženie obecného zastupiteľstva:

 • Martin Pavol, zástupca starostu 
 • Tomáš Baluch
 • Dušan Filip
 • Rastislav Vaverčák
 • Ing. Jozef Uhrín

V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zástupca zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení. 

Zástupca starostu môže byť len poslanec. 

Zverejnenie platu zástupcu starostu obce podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Starostka obce, Anna Filipová, s účinnosťou od 01. 12. 2019, určila Martinovi Pavolovi za výkon funkcie zástupcu starostky odmenu vo výške 300,- Eur. 

Podľa § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 01. 02. 2019 "poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa večnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom , najviac vo výške 70% mesačného platu starostu, bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny". 

Takto určenú odmenu obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.


Hlavný kontrolór obce: Jitka Puhallová

Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
a) poslanca obecného zastupiteľstva,
b) starostu,
c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďova-teľom alebo zakladateľom je obec,
d) iného zamestnanca obce,
e) podľa osobitného zákona.

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo.

Prehľad  právnych  predpisov

Obec Hincovce podľa § 5 ods. 1 písm. e) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. zverejňuje  prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec Hincovce koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 1. Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 Zb. )
 2. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 3. Zákon č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov
 5. Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov
 6. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 7. Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 8. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 9. Zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov
 10. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 11. Zákon č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov
 12. Zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 13. Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 14. Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov
 15. Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 16. Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 17. Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 18. Zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov
 19. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 20. Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 21. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších prepisov
 22. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov
 23. Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších prepisov
 24. Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších prepisov (Zákonník práce)
 25. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 26. Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 27. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
 28. Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 29. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov
 30. Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 31. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 32. Zákon  č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 33. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 34. Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
 35. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 36. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 37. Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 38. Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami
 39. Zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve
 40. Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 41. Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov
 42. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 43. Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 44. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 45. Zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 46. Zákon  č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
 47. Zákon č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 48. Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 49. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 50. Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 51. Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 52. Zákon  č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 53. Zákon č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 54. Zákon  č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 55. Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 56. Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 57. Zákon  č. 189/2015 Z. z. o kultúrno - osvetovej činnosti
 58. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 59. Zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z.
 60. Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 61. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 62. Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 63. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 64. Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
 65. Zákon č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
 66. Zákon č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 67. Zákon č.  355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 68. Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov
 69. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 70. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 71. Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
 72. Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov
 73. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
 74. Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 75. Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 76. Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 77. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 78. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov
 79. Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko
 80. Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami
 81. Nariadenie vlády SR č. 276/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri práci so zobrazovacími jednotkami
 82. Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní
 83. Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 84. Vyhláška MŽP SR č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
 85. Vyhláška MŽP SR č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 86. Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej  povinnosti a ohlasovacej povinnosti
 87. Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z. z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
 88. Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
 89. Vyhláška MŽP SR  č. 372/2015 Z. z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti
 90. Vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
 91. Vyhláška. MV SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
 92. Oznámenie č. 368/2015 Z. z. ako výnos č. 1/2015 o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov
 93. Ďalšie právne predpisy právneho poriadku Slovenskej republiky publikované v Zbierke zákonov.

SYMBOLY OBCE

ERB VLAJKA

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:45

Fotogaléria

Kalendár

Miloj Spiš