Kalendár zvozu odpadu

Všeobecné informácie

V obci Hincovce bola v roku 2006 v budove Obecného úradu zriadená Materská škola a Školská jedáleň. 

Informácie:

Riaditeľka MŠ: Bc. Zuzana Riššová
Názov školy: Materská škola Hincovce
Adresa školy: Hincovce č. 28, 053 63
Okres: Spišská Nová Ves
Zriaďovateľ: Obec Hincovce
Školský úrad: Spoločný školský úrad Smižany

 

 

 

Kontakty:

Riaditeľka MŠ Bc. Zuzana Riššová
e-mail: matersk28@gmail.com
Vedúca ŠJ Adriana Zabielna
e-mail: obec.hincovce@gmail.com
Telefónne číslo MŠ a ŠJ +421944893934, ŠJ +0421534495220

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od  7,30 hod. do 15,00 hod. 

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená.

Mesačné poplatky MŠ a ŠJ

Príspevok za pobyt dieťaťa v MŠ je 5 Eur. 

Stravovanie detí v MŠ:

Desiata -  0,34 Eur, obed - 0,80 Eur, olovrant - 0,23 Eur, réžia - 0,10 Eur     Spolu: 1,47 Eur  

Odhlásiť dieťa zo stravy môžu rodičia telefonicky do 8,00 hod.        

Hodnotiaca správa

Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy : Mgr. Ľudmila Urbanová

Názov školy a úplná adresa školy : Materská škola, Hincovce 28, 053 63  

Telefón : 0908987114                    e-mail:matersk28@gmail.com                webová stránka MŠ :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy

za školský rok 2017-2018

Štatistické údaje o materskej škole :

 • výchovná starostlivosť (uveďte celodenná alebo poldenná) :  celodenná
 • celkový počet tried v MŠ: 1                                        počet detí spolu: 16
 • počet dvojročných detí: 1                                            počet 3 – 4 ročných detí: 2
 • počet 4 – 5 ročných detí: 8                                         počet 5 – 6 ročných detí:  5
 • počet rómskych detí: 0
 • počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia :  0       z toho 5-6 ročných : 0
 • počet rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia : 0
 • počet špeciálnych tried : 0               počet integrovaných detí v bežných triedach :           0
 • počet detí končiacich predškolskú prípravu, odchádzajúcich do ZŠ : 4
 • počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky : 1

Zamestnanci školy :

 • počet učiteľov vrátane riaditeľa školy - fyzický stav : 2
 • počet asistentov učiteľa v MŠ :  0                               spôsob ich financovania :  -
 • počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady :  1
 • z toho študujúcich za účelom doplnenia kvalifikácie na SŠ :  0                na VŠ:  0 
 • počet nepedagogických zamestnancov v MŠ - fyzický stav :  2

Prehľad o dochádzke detí do MŠ :

 • počet nevybavených žiadostí rodičov o prijatie dieťaťa do MŠ : 0

Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov materskej školy

 • počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 1
 • počet pedagógov, ktorí absolvovali kontinuálne vzdelávania : 0
 • účasť na podujatiach organizovaných školským úradom : 4 – Deň materských škôl, Malý recitátorik, Evička nám ochorela – Dorotka a jej priatelia, Olympijský deň detí.

Údaje o aktivitách školy :

 • údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená : Digiškola, Proxík, Veselé zúbky
 • oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : kultúrno-spoločenské podujatia a vystúpenia, recitačné a hudobno-pohybové činnosti
 • oblasti, v ktorých sú nedostatky :
 • nadštandardné aktivity školy:

Šarkaniáda

Týždeň ovocia a zeleniny

Turistická vychádzka do lesa

Halloween alebo Nebojme sa strašidielok

Stavanie vianočného stromčeka

Navštívil nás Mikuláš

Kultúrne podujatie s názvom „Vôňa Vianoc“ s bábkovým divadlom LIENKA

Mobilné planetárium

Karneval

Veľkonočná kraslica

Deň Matiek

Predplavecká príprava

Výlet do ZOO

Opekačka

Rozlúčka s MŠ

Uveďte školský rok, v ktorom bola naposledy vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou a druh inšpekcie (informatívna, komplexná, tematická, následná) :

nebola vykonaná inšpekčná činnosť

Poznámka :

Vaša správa bude podkladom pre vytvorenie správy Spoločného školského úradu Smižany o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2017-2018.

Jedálny lístok

     

Hodnotiace správy

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:45

Fotogaléria

Kalendár

Miloj Spiš